طرح درس روزانه راهنمائی

عنوان درس: آموزش فوتبال(کنترل (استپ ) وپاس بغل پا)(زمان 90دقیقه)

کلی:درپایان درس دانش آموزمهارت کنترل توپ ودادن پاس با بغل پا راداشته باشد

اهداف

جزئی:دانش آموز به طور صحیح کنترل توپ وپاس با بغل پا را انجام دهد

1-دانشی:آشنا نمودن دانش آموز باقوانین ومقررات ورزش فوتبال

2-مهارتی:آموزش تئوری وعملی فنون فوتبال به دانش آموزان

3-نگرشی:همکاری دانش آموزان دررعایت مسائل ایمنی وبهداشتی

حیطه

توپ فوتبال به تعداد مورد نیاز/زمین 40در20زمین هندبال

وسائل مورد نیاز

 

زمان

شرح فعالیت

نوع فعالیت

10دقیقه

سازماندهی:سلام واحوال پرسی/پوشیدن لباس ورزشی حدیث وصلوات/گروه بندی

آماده سازی

5دقیقه

عمومی:راه رفتن /دویدن آرام/حرکات کششی

 

گرم کردن wurm up

5دقیقه

اختصاصی : انجام حرکات کششی وپرشی خاص پایین تنه

65دقیقه

بیان شفاهی درس همراه با انجام عملی کنترل وپاس بغل پا وسپس اجرای حرکت توسط دانش آموزان ونظارت دبیر ورزش بر روند کارجهت قطع واصلاح انجام کار

 

آموزش

5دقیقه

راه رفتن آرام/ دویدن بسیار آرم/حرکات کششی /شستن دست وصورت /پوشیدن لباس

سردکردن ریکاوری

 

طرح درس روزانه ابتدائی

عنوان درس: آموزش فوتبال(کنترل (استپ ) وپاس بغل پا)(زمان 45دقیقه(

کلی:درپایان درس دانش آموزمهارت کنترل توپ ودادن پاس با بغل پا راداشته باشد

اهداف

جزئی:دانش آموز به طور صحیح کنترل توپ وپاس با بغل پا را انجام دهد

1-دانشی:آشنا نمودن دانش آموز باقوانین ومقررات ورزش فوتبال

2-مهارتی:آموزش تئوری وعملی فنون فوتبال به دانش آموزان

3-نگرشی:همکاری دانش آموزان دررعایت مسائل ایمنی وبهداشتی

حیطه ها

توپ فوتبال به تعداد مورد نیاز/زمین 40در20(زمین هندبال(

وسائل مورد نیاز

 

زمان

شرح فعالیت

نوع فعالیت

6دقیقه

سازماندهی:سلام واحوال پرسی/پوشیدن لباس ورزشی حدیث وصلوات/گروه بندی

آماده سازی

4دقیقه

عمومی:راه رفتن /دویدن آرام/حرکات کششی

 

گرم کردن wurmup

3دقیقه

اختصاصی : انجام حرکات کششی وپرشی خاص پایین تنه

22دقیقه

بیان شفاهی درس همراه با انجام عملی کنترل وپاس بغل پا وسپس اجرای حرکت توسط دانش آموزان ونظارت دبیر ورزش بر روند کارجهت قطع واصلاح انجام کار

 

آموزش

5دقیقه

راه رفتن آرام/ دویدن بسیار آرم/حرکات کششی /شستن دست وصورت /پوشیدن لباس

سردکردن(ریکاوری(

موضوعات و عنوان ها

هفته

ماه

جلسات

 

معارفه و آشنائی و بررسی رفتار و روش ارزشیابی تشخیصی

سازماندهی و گروه بندی دانش آموزان و تمرینات آشنائی با توپ والیبال

آموزش انواع گارد در والیبال (­­­­ایستاده،متوسط و نشسته)

آموزش دریافت و ارسال

اول

دوم

سوم

چهارم

مهر ماه

 

 

 

جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه چهارم

آموزش پنجه والیبال

ادامه تمرین پنجه در والیبال

آموزش ساعد

ادامه تمرین ساعد

پنجم

ششم

هفتم

هشتم

آبان ماه

 

 

 

جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه چهارم

 

 

آموزش سرویس ساده از روبرو

 و شمارش امتیاز شکل آموزش نحوه انجام بازی و چرخش در زمین به

آموزش سرویس ساده از پهلو

آموزش اسپک

نهم

دهم

یازدهم

دوازدهم

آذر ماه

 

 

 

جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه چهارم

 

ادامه آموزش اسپک

آموزش سرویس تنیسی

آموزش سه گام

آموزش دفاع روی تور 

سیزدهم

چهاردهم

پانزدهم

شانزدهم

دی ماه

 

 

 

جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه چهارم

 

اجرای تست دراز نشست اصلاح شده

اجرای تست کمربند شانه ای (بارفیکس)

هفدهم

هجدهم

بهمن ماه

 

جلسه اول

جلسه دوم

 

طرح درس فصلی (ترمی) تربیت بدنی

 

 تاريخ : دوشنبه بیست و چهارم دی ۱۳۸۶ | 16:3 | نویسنده : علی قنایی //دبیر تربیت بدنی |